Nařízení o biocidních přípravcích (BPR, nařízení (EU) č. 528/2012) se týká uvádění na trh a používání biocidních přípravků, které se používají k ochraně lidí, zvířat, materiálů nebo předmětů proti škodlivým organismům, jako jsou škůdci nebo bakterie, a to pomocí působení účinných látek obsažených v biocidních přípravcích. Cílem tohoto nařízení je zlepšit fungování trhu s biocidními přípravky v EU a zároveň zajistit vysokou úroveň ochrany lidí a životního prostředí.

Nařízení bylo přijato dne 22. května 2012 a použije se od 1. září 2013 s tím, že na určitá ustanovení se vztahují přechodná období. Nařízení zruší směrnici o biocidních přípravcích (směrnice 98/8/ES).

Všechny biocidní přípravky musí mít před uvedením na trh povolení a účinné látky v nich obsažené musí být předem schváleny. Z tohoto pravidla však existují určité výjimky. Například účinné látky zahrnuté v programu přezkoumání a rovněž biocidní přípravky obsahující tyto účinné látky lze uvést na trh, zatímco se očekává konečné rozhodnutí ohledně jejich schválení. Dočasná povolení přípravků obsahující nové účinné látky, které se dosud vyhodnocují, jsou na trhu rovněž povolena.

Cílem nařízení BPR je harmonizovat trh na úrovni Unie, zjednodušit schvalování účinných látek a povolování biocidních přípravků a zavést lhůty pro hodnocení, vytváření stanovisek a rozhodování ze strany členských států. Nařízení také podporuje omezení zkoušek na zvířatech prostřednictvím povinného sdílení údajů a podpory používání alternativních zkušebních metod.

Stejně jako v rámci předchozí směrnice dochází ke schvalování účinných látek na úrovni Unie a následnému povolování biocidních přípravků (včetně biocidů pro čisté prostory) na úrovni členských států. Toto povolení může být na základě vzájemného uznávání rozšířeno na další členské státy. Nové nařízení však také poskytuje žadatelům možnost nového typu povolení na úrovni Unie (povolení Unie).

Pro podávání žádostí, výměnu údajů a informací mezi žadatelem, agenturou ECHA, příslušnými orgány členských států a Evropskou komisí bude použita speciální platforma informačních technologií, registr biocidních přípravků (R4BP 3). Další nástroj IT, IUCLID 5, se používá k přípravě žádostí. 

Enviflex nabízí pouze validované biocidní prostředky do čistých prostor.

Doplňující informace: Nejbližší lhůty

Zdroj: echa.europa.eu